Bestyrelse m.m.

På denne side finder du bestyrelse, generalforsamlinger og vedtægter for TIK Bordtennis.

Bestyrelse

Formand:
Peter Nielsen – pn71@tdcadsl.dk
Rødhøjgårdsvej 40
2630  Taastrup
Telefon: 24 24 48 05

Kasserer:
Bjarne Jacobsen – bjjacobsen@stofanet.dk
Morelhaven 9
2630 Taastrup
Telefon 24 91 55 51

Sekretær:
Henrik Fischer – hf@fischerblomster.dk
Strandvangen 52
2635 Ishøj
Telefon: 22 19 89 99

Suppleanter:

1. suppleant er Jesper Hovgesen

Kontakt bestyrelsen på mail:
tikbordtennis@gmail.com

Generalforsamlinger

Her finder du referater fra de sidste 4 års generalforsamlinger.

Generalforsamling 2019:

Generalforsamling 2018:

Generalforsamling 2017:

Generalforsamling 2016:

Vedtægter for TIK Bordtennis

§ 1 Navn

Foreningens navn er TIK-Bordtennis. Foreningens hjemsted er Taastrup.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til bordtennis og færdigheden i samme.

§ 3 Medlemsskab af organisaioner

Foreningen er medlem af Dansk BordTennis Union, Østdanmarks BordTennis Union og Danmarks Idræts-Forbund, og derved underkastet de for disse organisationer til enhver tid gældende vedtægter m.v. Foreningen er en afdeling under Taastrup Idræts Klub og er underkastet dennes love.

§ 4 Medlemsskab

Medlemskab er åbent for enhver, der har lyst til at spille bordtennis. Skønnes en person dog som uønsket af bestyrelsen kan denne afvises mod skriftlig begrundelse.
Indmeldelse kan ske mundtligt og skriftligt til enten formand eller kasserer.

Der er en prøvetid på 4 uger fra indmeldelsesdatoen.

Passive medlemmer kan optages uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen men er valgbare til bestyrelsesarbejde.

Udmeldelse kan ske mundtligt eller skriftligt til enten formand eller kasserer.

Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende.

§ 5 Eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes såfremt vedkommendes opførsel strider mod de til enhver tid gældende vedtægter, eller ved usportslig optræden skader klubbens anseende, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Beslutning om udelukkelse eller eksklusion skal være enstemmigt vedtaget af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde hvor alle bestyrelsesmedlemmer er til stede.

I sager om eksklusion er medlemmet undergivet vedtægternes § 5 for hovedforeningen TIK.

§ 6 Kontingent

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling i henhold til dagsordenen til generalforsamlingen. Passive medlemmer betaler halvt kontingent af seniorkontingentet. En enig bestyrelse kan under særlige omstændigheder fastsætte et mindre ordinært kontingent end årskontingentet for et medlem. Indbetalingsterminer og betalingsform fastsættes af bestyrelsen.Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse sker med mindst fjorten dages varsel ved brev til hvert medlem og/eller ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside.Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Forslag indsendes skriftligt 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse til bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes når mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom ledsaget af en dagsorden.

Generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter, at kravet er fremsat og skal indkaldes med mindst fjorten dages varsel ledsaget af en dagsorden.

§ 7, stk. 1 Afstemning

Stemmeret har alle aktive medlemmer, dog forudsat at man er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflerhed. Til beslutning om ændringer af vedtægter kræves dog, at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Omkring klubbens udtrædelse af hovedforeningen eller opløsning henvises der til vedtægternes § 13 og § 14.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten leder forhandlingerne og eventuelle afstemninger. Der føres protokol over generalforsamlingens forløb, som underskrives af dirigenten og formanden.

§7, stk. 2 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2.
a) Formandens beretning
b) Eventuelle udvalgsberetninger
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
a) Valg af formand
b) Valg af kasserer
c) Valg af sekretær
d) Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen for 1 år
e) Valg af 1 revisor for 1 år
f) Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
7. Eventuelt

§ 8 Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold.Bestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær og vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og sekretæren vælges i de ulige år mens kassereren vælges i de lige år.
I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i utide, indtræder den på generalforsamlingen valgte 1. suppleant. Såfremt formanden udtræder af bestyrelsen findes den nye formand blandt bestyrelsens forblivende medlemmer, og 1. suppleanten indtræder på den valgtes plads indtil næste generalforsamling.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og skal føre referat over sine møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2 medlemmer er til stede undtagen beslutninger i forbindelse med eksklusion. Alle spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Suppleanter kan inviteres til alle bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

§ 9 Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver. Sådanne udvalg kan kun efter særskilt bemyndigelse fra bestyrelsen indgå bindende aftaler på foreningens vegne.

§ 10 Tegnings- og hæftelsesforhold

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 3.000 kr. kræves underskrift af såvel formanden som kassereren.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 5.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

§ 11 Regnskab

Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for dens kasse.
Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. December. Regnskabet, der skal omfatte drift og status, underskrives af formanden og kassereren samt med påtegning og underskrift af revisor og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Såfremt foreningens regnskab udviser overskud, overføres dette til næste regnskabsår, medmindre der fra bestyrelsens side foreligger anden indstilling.

§ 12 Revision

Revisionen foretages af en revisor, der sammen med en suppleant vælges for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 13 Udtrædelse af TIK

Udtrædelse af TIK kan besluttes på en ordinær generalforsamling med halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer tilstede og 3/4″s flertal for udtrædelsen. Er mindre end halvdelen af medlemmerne tilstede skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes tidligst 14 dage efter og senest 1 måned efter den første generalforsamling. Afgørelse om udtrædelse træffes med 3/4″s flertal.
Er en udtrædelse med et formål at indgå i en fusion eller en sammenlægning med en anden forening med et sigte at højne kvaliteten i idrætten i en mere bred forstand, kan generalforsamlingen i hovedforeningen med 2/3 majoritet træffe beslutning om, at afdelingen får aktiverne eller en andel af disse med.

§ 14 Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun besluttes på en generalforsamling i hovedforeningen efter indstilling fra foreningens generalforsamling.
I tilfælde af foreningens opløsning overgår aktiver og rekvisitter til hovedforeningen.

Vedtaget på generalforsamlingen den 29.03.2007.
Sign. Jan Ipsen (dirigent)/sign. Jesper Kirkegaard (formand)